Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Polskie Stowarzyszenie Bitcoin z uwagi na dążenie do zapewnienia najwyższych standardów działania oraz przywiązywanie szczególnej wagi do prywatności Użytkowników, ustanawia niniejszą Politykę Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania oraz ochrony Danych Osobowych, przekazywanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisów.

Kwestię bezpieczeństwa Danych Osobowych traktujemy niezwykle poważnie. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby chronić nasz Serwis przed nieuprawnionym dostępem ze strony osób trzecich, jak również dokonujemy kontroli naszych sposobów gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym Danych Osobowych. Dostęp do Danych Osobowych powierzamy tylko i wyłącznie tym z pracowników i osób, które musza mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać zgodnie z zasadami niniejszej Polityki.

1. [DEFINICJE]

1.1. Dane Osobowe – oznaczają dane osobowe w rozumieniu art. 6 Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, a zbierane za pośrednictwem Serwisu oraz przetwarzane przez Polskie Stowarzyszenie Bitcoin;

1.2. PSB – oznacza:

POLSKIE STOWARZYSZENIE BITCOIN
AL. JANA PAWŁA II 24/1
70-454 Szczecin
KRS: 0000480255

1.3. Polityka – oznacza niniejszą politykę prywatności Serwisów;

1.4. Serwis – oznacza serwisy internetowe w domenie www.bitcoin.org.pl oraz inne serwisy internetowe w domenach administrowanych przez PSB;

1.5. Ustawa – oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 203, poz. 1371); 1.6. Użytkownik – oznacza podmioty odwiedzające oraz korzystające, w tym poprzez przekazanie Danych Osobowych, z Serwisu.

2. [ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH; ZBIÓR DANYCH OSOBOWYCH]

2.1. Administratorem Danych Osobowych jest:

POLSKIE STOWARZYSZENIE BITCOIN
AL. JANA PAWŁA II 24/1
70-454 Szczecin
KRS: 0000480255
;

2.2. Zbiór Danych Osobowych Użytkowników, zgodnie z art. 40 Ustawy, podlega zgłoszeniu do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.

3. [ZASADY ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH]

3.1. Dla korzystania z Serwisu nie jest konieczne podawanie Danych Osobowych Użytkowników. Zakres przekazywanych PSB danych nie będących Danymi Osobowymi podczas przeglądania Serwisu określa Polityka cookies;

3.2. Korzystanie z niektórych zawartości Serwisu może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika Danych Osobowych. Niepodanie Danych Osobowych wiązać się może z ograniczeniem w dostępności do zawartości Serwisu;

3.3. Korzystanie z Serwisu za pośrednictwem urządzeń mobilnych wiąże się z możliwością pozyskania przez PSB danych identyfikacyjnych ww. urządzeń, w tym operatora usługi internetowej dostarczanej do urządzenia mobilnego oraz numeru abonenta;

3.4. Dane Osobowe zbierane w sposób określony w punkcie III.3. Polityki przetwarzane będą w sposób uniemożliwiający identyfikację Użytkownika, tj. w sposób gwarantujący anonimowość;

3.5. Dane Osobowe zbierane w sposób określony w punkcie III.3. Polityki wykorzystywane będą wyłącznie w celach statycznych lub w celu zapewnienia właściwego korzystania z Serwisu;

3.6. PSB prowadzić może sondaże oraz ankiety, jak i zadawać pojedyncze, skonkretyzowane pytania w celu uzyskania określonych danych Użytkowników;

3.7. Partycypacja, jak i udzielanie odpowiedzi w ramach działań wskazanych w punkcie III.6. Polityki jest zawsze dobrowolne. Zbieranie danych, w tym zaś Danych Osobowych, poprzez działania wskazane w punkcie 3.6. służyć może wyłącznie świadczeniu przez Polskie Stowarzyszenie Bitcoin usług;

3.8. Dane Osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu nie mogą obejmować tzw. danych wrażliwych w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy. IV.;

4. [ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH]

4.1. PSB może prosić Użytkowników o podanie następujących Danych Osobowych:

Imię/imiona *

Nazwisko *

Adres E-mail *

Imiona rodziców *

Data i miejsce urodzenia *

Obywatelstwo *

Adres zamieszkania *

Dowód osobisty *

Wydany przez *

Numer telefonu *

PSB może prosić Użytkowników o podanie indywidualnego numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

4.2. PSB przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia następujących usług:  nawiązania, zmiany, rozwiązania, bądź realizacji składanych przez Użytkownika zamówień dokonywanych za pośrednictwem Serwisu; ii/ zwrotu świadczenia w przypadku zwrotu towaru, bądź reklamacji, iii/ przesyłania przez PSB informacji marketingowych, takich jak np. promocje, oferty, bądź inne informacje o produktach PSB (Newsletter), zgodnie z art. 10 ust. 2